www.meyerpolska.com

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące danych osobowych Klientów, które są gromadzone, podczas korzystania online z serwisu internetowego www.meyerpolska.com, oraz informacje o sposobie przetwarzania tych danych. Podmiotem odpowiedzialnym za realizowanie niniejszej polityki prywatności serwisu www.meyerpolska.com jest INERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-469), ul. Budowlana 9 (dalej jako: „INERGIA”). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z INERGIA pisząc na adres siedziby wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@inergia.pl.

1.     Definicje

Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają: Serwis - Strona internetowa pod adresem www.meyerpolska.com. Klient - Osoba korzystająca z Serwisu. Konto Klienta – zbiór zasobów Klienta w ramach Serwisu. Dane Osobowe - Dane Klientów przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie - Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do korzystania z Serwisu. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

2.     Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe

INERGIA przetwarza Dane Osobowe jako administrator w związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu.

3.     Przetwarzanie Danych Osobowych

INERGIA przetwarza Dane Osobowe Klientów Serwisu w celu:

·         zawarcia i wykonania umowy

·         wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na INERGIA jako administratorze;

·         prowadzenia statystyk korzystania z Serwisu, ulepszania i ułatwiania korzystania z Serwisu oraz zapewniania jego

·         bezpieczeństwa teleinformatycznego;

·         obsługi Klientów, udzielania odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora;

·         dochodzenie i egzekucji roszczeń w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi;

·         prowadzenia działań marketingowych;

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:

·         wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

·         wypełnienie obowiązków INERGIA jako administratora wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

·         wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

·         konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie

·         odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora.

4.     Podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych

Dane Osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

·         kontrahentom administratora m.in. dostawcom towarów, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom świadczącym usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Serwisie;

·         firmom kurierskim i pocztowym;

·         kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;

·         podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

5.     Okres przechowywania danych osobowych

INERGIA przetwarza i przechowuje Dane Osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Dane Osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

6.     Prawa kontroli danych osobowych

Klientowi zgodnie z przepisami RODO przysługuje:

·         prawo żądania dostępu do Danych Osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych;

·         prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

·         prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·         prawo do przenoszenia danych,

·         prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),

·         prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.     Informacje końcowe

·         Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. INERGIA opiera swoje działania w tym zakresie na zasadzie zaniechania świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 16 roku życia

·         Serwis wykorzystuje pliki cookies.

·         INERGIA może stosownie do potrzeb wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacja o wszelkich zmianach niniejszej Polityki zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu.